top of page

Montres Prestige Kft
Hublot Budapest Boutique

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

                                                                           
Adatkezelő:
Cégnév:                       Montres Prestige Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:                    1061 Budapest, Andrássy út 16.
Cégjegyzékszám:       Cg. 01-09-951880
Adószám:                   23077953-2-42
Képviselő:                   Bassam Abouwatfa ügyvezető
E-mail cím:                 gabor@marquisekft.com
Telefonszám:              +36-1-269 0098


                                                                               ADATKEZELÉS LEÍRÁSA
Adatkezelés célja:
A Montres Prestige Korlátolt Felelősségű Társaság kereskedelmi tevékenysége körében történő ügyfél-adatok rögzítése és kezelése.


Adatkezelés jogalapja:
- szerződés teljesítése - GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
- jogi kötelezettség teljesítése - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései szerint


Adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő kereskedelmi tevékenysége gyakorlásának időtartamában, a tevékenység megszűnéséig.


Adatkezeléssel érintettek jogai:
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban a jogait a fenti elérhetőségeken gyakorolhatja
Az érintett bármilyen kérdéssel jogosult a fentiekben megadott kapcsolattartási elérhetőségeken adatkezelővel egyeztetni.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Az adatkezelő díjmentesen jár el (tájékoztatás, intézkedés) az érintett felé, kivéve, ha az érintett kérelme megalapozatlan, túlzó.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az érintettek jogai különösen az alábbiak:


1. Tájékoztatás és hozzáférés (GDPR12-15.cikk)
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (akár szóban is, azonosíthatóság esetén). Az értintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében rögzített információkhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk különösen az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, kik ismerhetik meg az adatokat (címzett/címzetti kategória), az adatok tervezett tárolásának időtartama, jogai, valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga stb.


2. Helyesbítés (GDPR 16.cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.


3. Az adatkezelés korlátozása (GDPR 18. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;


b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy


d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés ilyen korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.


4. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ez nem lehet mások jogaira/szabadságaira nézve hátrányos.


Jogérvényesítési lehetőség:
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki panaszt tehet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes. A Hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:                 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon:                    391-1400
Fax:                          391-1410
Honlap:                    http://www.naih.hu
E-mail:                     ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósági jogorvoslat: Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye (Magyarország) szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani, de megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.


KIK ISMERHETIK MEG AZ ÉRINTETTEK ADATAIT, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI
A Montres Prestige Korlátolt Felelősségű Társaság (ügyvezető, üzletvezető)
A Montres Prestige Korlátolt Felelősségű Társaság alkalmazottai (üzlet eladói, marketing és sales alkalamzottak)
A Montres Prestige Korlátolt Felelősségű Társaság alvállalkozói (rendezvényszervezők, kereskedelmi események szervezői és bonyolítói)


Felülvizsgálat
Adatkezelő rendszeresen felülvizsgálja adatkezelési joggyakorlatát, ezentúl adat,kezelő a körülmények (gyakorlati, jogszabályi stb.) változás esetén felülvizsgálja a szabályzatot és a gyakorlatot. Szükség szerint tájékoztatást nyújt az érintetteknek. Az adatok törlése esetén a belső szabályzata szerint jár el.
Budapest, 2023. június hó 01. nap

 

 


A tájékoztatót megismertem:

      
                                                                                                                                                                      _________________________________
                                                                                                                                                                                             ügyfél

 

PRIVACY POLICY

 

                                                                                                                                     

Data Processor:

Company:                               Montres Prestige Korlátolt Felelősségű Társaság
HQ:                                         1061 Budapest, Andrássy út 16.
Corporate registry no:           Cg. 01-09-951880
Tax No:                                  23077953-2-42
Represented by:                    Mr Bassam Abouwatfa CEO
E-mail address:                    gabor@marquisekft.com
Phone number:                    +36-1-269 0098

DESCRIPTION OF DATA MANAGEMENT

Purpose of data management:

Recording and handling of customer data within the commercial activities of Montres Prestige Limited Liability Company.
Legal basis for data management:
- performance of the contract - GDPR Article 6 (1) point b).
- fulfillment of a legal obligation - Article 6 (1) point c) of the GDPR: 2017 CL. according to the provisions of the law

Duration of data management:
For the duration of the data controller's commercial activity, until the activity ceases.

The rights of data subjects:
The data subject can exercise his rights in relation to data management at the above contact details
The data subject has the right to discuss any questions with the data controller at the contact details provided above.
The data controller shall inform the data subject without undue delay, but in any case within one month of the receipt of the request, of the measures taken as a result of the request as described below. If necessary, taking into account the complexity of the application and the number of applications, this deadline can be extended by another two months. The data controller shall inform the data subject of the extension of the deadline, indicating the reasons for the delay, within one month of receiving the request. If the data subject submitted the request electronically, the information must be provided electronically, if possible, unless the data
subject requests otherwise. The data controller acts (information, measures) towards the data subject free of charge, unless the data subject's request is unfounded or excessive.
If the data controller does not take measures following the data subject's request, it shall inform the data subject without delay, but at the latest within one month of the receipt of the request, of the reasons for the failure to take action, as well as that the data subject may file a complaint with a supervisory authority and exercise his right to judicial redress.
The data manager informs all recipients of all corrections, deletions or data management restrictions to whom or to whom the personal data was communicated, unless this proves to be impossible or requires a disproportionately large effort. At the request of the data subject, the data controller informs about these recipients.
In particular, the rights of the data subjects are the following:

1. Information and access (Articles 12-15 GDPR)
The data subject can request information about the handling of his personal data (even verbally, in case of identification). The data subject is entitled to receive feedback from the data controller as to whether his personal data is being processed, and if such data processing is underway, he is entitled to access the personal data and the information set out in Article 15 of the GDPR. Such information is, in particular, the purpose of data management, the categories of personal data concerned, who can see the data (addressee/addressee category), the planned storage period of the data, their rights, the right to submit a complaint to a supervisory authority, etc.

2. Correction (GDPR Article 16)
The data subject has the right to request that the data controller correct inaccurate personal data relating to him without undue delay. Taking into account the purpose of the data management, the data subject is entitled to request the addition of incomplete personal data, among other things, by means of a supplementary statement.

3. Limitation of data management (GDPR Article 18)
The data subject has the right to have the data controller restrict data processing at his request if one of the following conditions is met:
a) the data subject disputes the accuracy of the personal data, in which case the limitation applies to the period that allows the data controller to check the accuracy of the personal data;

b) the data management is illegal and the data subject opposes the deletion of the data and instead requests the restriction of their use;

c) the data controller no longer needs the personal data for the purpose of data management, but the data subject requires them to submit, enforce or defend legal claims; obsession

d) the data subject has objected to data processing in accordance with Article 21 (1); in this case, the restriction applies to the period until it is determined whether the legitimate reasons of the data controller take precedence over the legitimate reasons of the data subject. If data management is subject to such restrictions, such personal data may only be processed with the consent of the data subject, with the exception of storage, or for the presentation, enforcement
or defense of legal claims, or for the protection of the rights of another natural or legal person, or for the important public interest of the Union or a member state .
The data controller informs the data subject in advance of the lifting of the limitation of data management.

4. Right to data portability (Article 20 GDPR)
The data subject has the right to receive the personal data concerning him/her provided to the data controller in a segmented, widely used, machine-readable format, and is also entitled to transmit this data to another data controller without being hindered by the data controller whose provided the personal data to you, if the legal basis for the data processing is the consent of the data subject or the performance of a contract, and the data processing takes place in an automated manner. This cannot be detrimental to the rights/freedoms of others.

Legal enforcement option:
Without prejudice to other administrative or judicial remedies, all data subjects have the right to complain to a supervisory authority - in particular in the Member State of their usual place of residence, place of work or the place of the suspected infringement - if, in the opinion of the data subject, the processing of their personal data violates the GDPR.
Anyone can file a complaint with the National Data Protection and Freedom of Information Authority, citing that a violation of rights has occurred in connection with the handling of personal data, or there is a direct risk of such violation. The Authority's investigation is free of charge. Contact details of the Authority:
National Data Protection and Freedom of Information Authority
Headquarters:                  1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Mailing address:              1363 Budapest, Pf. 9.
Telephone:                       +36 1 391-1400
Fax:                                  +36 1 391-1410
Website:                            http://www.naih.hu
E-mail:                             ugyfelszolgalat@naih.hu

Court remedy: Proceedings against the data controller must be initiated at the court of the member state of the data controller's place of activity (Hungary), but can also be initiated at the court of the member state of the data subject's habitual residence.
Without prejudice to other administrative or non-judicial remedies, all natural and legal persons are entitled to an effective judicial remedy against the legally binding decision of the supervisory authority.
WHO MAY KNOW THE DATA OF THE SUBJECTS, CATEGORIES OF ADDRESSES
Montres Prestige Limited Liability Company (executive director, business manager)
Employees of Montres Prestige Limited Liability Company (store salespeople, marketing and sales employees)
Subcontractors of Montres Prestige Limited Liability Company (event organizers, organizers and operators of commercial events)

Review
The data controller regularly reviews its data management legal practice, from now on the data controller will revise the policy and practice in the event of changes in circumstances (practical, legal, etc.). Provides information to those concerned as necessary. If the data is deleted, it will act according to its internal regulations.


Budapest, June 1, 2023

bottom of page